Cường độ chịu kéo của vải địa kỹ thuật là bao nhiêu?